Как да чета светлините на моя кабелен модем

Светлините на кабелния модем могат да бъдат полезни при ситуации за отстраняване на неизправности.

Стъпка 1

Намерете осветлението с надпис "Захранване". Тази светлина се включва, когато модемът е свързан към източника на захранване. Уверете се, че светлината светва. Ако не, проверете връзката на гърба на модема, за да сте сигурни, че е добре. Проверете дали конекторът в края на захранващия адаптер е включен правилно.

Стъпка 2

Намерете светлината с надпис "Получаване". Ако е активирано, модемът получава данни от мрежата. Ако е изключено, няма данни, за да получите модема.

Стъпка 3

Намерете светлината, маркирана като "Изпрати". Тази светлина свети, ако модемът може да изпраща данни в мрежата. Светлината трябва да е включена. Ако не, проверете Ethernet кабела, който преминава от модема към маршрутизатора или компютъра, за да сте сигурни, че той е правилно свързан.

Стъпка 4

Намерете светлината, маркирана като "Онлайн" или "Интернет". Тази светлина показва дали има връзка с интернет. Ако индикаторът е включен, кабелната връзка е функционална. Ако светлината е изключена, проблемът е самият интернет сигнал. Проблемът не е доставчикът на услуги, а самата мрежа или модемът. Уверете се, че кабелът е здраво свързан към гърба на модема. Ако е така, свържете се с вашия доставчик на услуги, за да планирате посещение за поддръжка.

Стъпка 5

Намерете светлината, обозначена като "Дейност на компютъра". Тази светлина ще мига, когато компютрите в мрежата изпращат или получават данни. Ако мрежата работи правилно, тази светлина трябва да мига редовно.

Стъпка 6

Намерете светлината, маркирана като "Standby". Режимът на готовност се активира чрез натискане на бутон отгоре или отзад на модема. В режим на готовност модемът поддържа връзката си с интернет, но всички мрежови трафик спира. Ако индикаторът свети, модемът е в режим на готовност. Деактивира режима на готовност, като открие бутона за готовност и го натиска веднъж. Светлината в режим на готовност трябва да се изключи и интернет трафикът да продължи нормално.